Medlemsbrev februar 2019

Medlemsbrev februar 2019

Kære medlem af Mariagerfjord Lærerkreds

Arbejdstid
Kredsen har siden vi var rundt på skolerne i efteråret forhandlet med Mariagerfjord Kommune om en arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ud fra nedenstående temaer, som vi identificerede sammen med jer på møderne i faglig klub.

  • Fordelingen af undervisningsopgaven mellem lærerne og børnehaveklasselederne
  • Overblik og gennemsigtighed over den enkeltes opgaver
  • Rammer om forberedelsesopgaven
  • Balance mellem centrale og decentrale rammer
  • Fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen
  • Uger/dage ud over de 40 elevskoleuger
  • Rekruttering og fastholdelse

Forhandlingerne har været langvarige og en af hurdlerne har været kommunens dårlige økonomi, som ikke levner plads til at tilføre ressourcer til skolevæsenet. Der er derfor tale om en aftale, der sigter på at forbedre arbejdsforholdene indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

I kredsen mener vi, at vi med aftalen får svar på mange af de udfordringer, som vi sammen har identificeret på skoleklubmøderne. Aftalen er først en realitet, hvis den bliver godkendt på byrådsmødet d. 28. februar 2019. Du kan se aftale teksten her:

https://www.mariagerfjord.dk/Politik/Dagsorden-og-referater?M=Read&GUID=B5C82D9C-8A79-4407-8F66-82466F245265

I fald at aftalen bliver en realitet, vil I blive orienteret nærmere af jeres tillidsrepræsentant.

Generalforsamling
Den 12. marts 2019 kl. 17.30 på Madkontoret, Majsmarken i Hobro. Vi glæder os til at se dig. 

Valg til tillidsrepræsentantposterne

Mariagerfjord Lærerkreds har udskrevet valg til TR /TR suppleant posterne på skolerne for den kommende toårige periode. Valget skal være afholdt inden udgangen af marts. Vi håber, at du deltager, når din TR indkalder til valg.

Vi ønsker dig en god og velfortjent vinterferie.

 Med venlig hilsen

 Kredsstyrelsen

 

Emner

Målgruppe