Medlemsbrev januar 2021

 

 Kære medlem af Mariagerfjord Lærerkreds

Vi håber, at du har haft en god jul og er kommet godt ind i det nye år. Et år, der fortsætter med at være præget af situationen omkring covid-19.

Hovedforeningen arbejder konstant med at forbedre arbejdsmiljøet for lærere og børnehaveklasseledere også i denne tid. Du kan følge foreningens arbejde med Corona tiltag på folkeskolen.dk.

Lokalt afholdes der ugentligt korte Corona statusmøder i Fag MED Dagtilbud og Skole. Her drøftes små og store emner omkring arbejdsmiljøet og den aktuelle situation i forhold til undervisning og Corona. Din TR og AMR orienteres løbende om disse møders indhold - ligeledes får vi input fra disse om, hvad der rører sig og ønskes drøftet.

Henvend dig gerne til din TR og/eller AMR, hvis der er noget, du ønsker taget op.

Lokal arbejdstidsaftale og A20:

I efteråret afsluttede vi arbejdet med at evaluere den lokale aftale om arbejdstid. Det medførte ingen ændringer, men gav anledninger til nogle præciseringer blandt andet omkring temaet fleksibilitet.

Præciseringen slår fast, at der skal sikres størst mulig fleksibilitet for den enkelte lærer. I den tid, der er indeholdt i det professionelle råderum, skal den enkelte så vidt muligt selv kunne tilrettelægge hvor, hvornår og hvordan, man forbereder sig til undervisningen.

Desværre lykkedes det ikke at indgå en aftale om at sænke det maksimale undervisningstimetal på 840 timer for en fuldtidsstilling. Kommunen ønsker ikke at sænke timetallet, før skolevæsenet tilføres flere ressourcer.

Nu er vi så i gang med at kigge på, hvordan vi implementerer den centrale arbejdstidsaftale A20 i Mariagerfjord.

I kredsen har vi udarbejdet et forslag til tekst i aftalen, et årshjul og forslag til temaer, som kan indgå i de pligtige drøftelser og skoleplanen.

Du vil løbende blive orienteret af din tillidsrepræsentant.

Nyt medlem i kredsstyrelsen:

Marie Øbo Østrup er indtrådt i kredsstyrelsen og er i første omgang blevet tildelt de opgaver, som Mads Lauge tidligere tog sig af. Det betyder, at Marie i den kommende tid skal stå i spidsen for arbejdet med kredsens arbejdsmiljørepræsentanter og kredsens arbejdsmiljøarbejde. Marie er også udpeget som en af kredsens repræsentanter i Fag MED Dagtilbud og Skole.

På vegne af kredsstyrelsen

Dorte Lykke Carstens

Emner

Målgruppe